Odměny za poskytování právních služeb lze rozlišovat na tzv. smluvní a mimosmluvní odměny.

Smluvní odměny:

Odměna časová

Dle názoru advokátní kanceláře IUDICATA s.r.o. je pro klienta tato forma odměny nejpřehlednější, protože si klient sám lehce spočítá konečnou cenu právních služeb. Výše této odměny se odvijí od časové náročnosti právní služby. Advokátní kanceláře IUDICATA s.r.o. si dovoluje s hrdostí deklarovat, že svým Váženým klientům nabízí, kromě špičkového zázemí a nadstandardního přístupu i bezkonkurenční hodinovou sazbu za poskytování právních služeb, která činí: 2.000,- Kč + DPH.

Odměna paušální

Paušální odměna je dohodnuta jako pevná (obvykle měsíční) částka, bez ohledu na množství poskytovaných právních služeb. Tato forma odměny je vhodná pro klienty, kteří využívají právních služeb pravidelně (např. společnosti, firmy, realitní kanceláře, bytové družstva, orgány veřejné správy a samosprávy, apod.)

Odměna podílová

Podílová odměna představuje dohodnutý podíl na výsledku věci (přiznaném nároku klientovi). Obvykle bývá tato forma odměny vyjádřena v procentech z ceny věci nebo přiznaného práva.

Odměna úkonová

Úkonová odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určité právní služby. Výčet právních služeb uvádí § 11 advokátního tarifu - www.cak.cz/assets/advokatni-tarif2011b.doc. Smluvní sazba za jeden úkon právní služby činí 2.000,- Kč + DPH.

Mimosmluvní odměna:

Mimosmluvní odměnou se rozumí odměna stanovená na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., O odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif).

Odměna za ověření pravosti podpisu

Odměna za ověření pravosti podpisu klientů na listinách, které vyhotovila naše advokátní kanceláře IUDICATA s.r.o., provádíme ZDARMA!

V ostatních případech účtujeme za ověření pravosti podpisu jedné osoby na jedné listině:

V sídle a v provozní době advokátní kanceláře

50 Kč


V sídle a mimo provozní dobu advokátní kanceláře

200 Kč


Mimo sídlo advokátní kanceláře

200 Kč

+ náhradu cestovních výdajů 22,- Kč / 1 km + čas stráveny cestou (tam i zpět) dle tarifu časové odměny (2.000,- Kč/hod. + DPH)

Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas

Vedle odměny náleží advokátovi podle advokátního tarifu:

  • náhrada hotových výdajů
    např. cestovní výdaje, poštovné, kolky, soudní a jiné poplatky, poplatky za telekomunikační služby, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie apod.
  • náhrada za promeškaný čas
    např. za čas strávený cestou do místa provádění úkonu právní služby a zpět (není-li sídlem advokáta), dle aktuálního tarifu časové odměny (2.000,- Kč/hod. + DPH).

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.