BEZPLATNÁ KONZULTACE

Zde vyřešíte svůj dotaz rychle a jednoduše

PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. je moderní a dynamická právní společnost, která nabízí a poskytuje klientům z řad soukromých osob, podnikatelům, společnostem a orgánům veřejné správy a samosprávy komplexní právní služby, postihující veškeré životní, firemní i společenské situace. Jde tedy z naší strany o výkon tzv. generální praxe, která zahrnuje zastupování klienta na všech úrovních a ve všech oblastech práva. Není proto přínosem vyjmenovat na těchto stránkách do posledního všechny možné právní případy, které se v životě nebo ve firemním či veřejnoprávním prostřední mohou naskytnout. Proto zde uvádíme jen ty nejběžnější situace a příkladný výčet právních služeb, při kterých občan, podnikatel, společnost nebo orgán veřejné správy a samosprávy potřebuje odpovídající a časově dostupnou právní pomoc renomované advokátní kanceláře – IUDICATA s.r.o.Občanské právo

Sepsání či posouzení smluv, postoupení pohledávky, uznání dluhu, prominutí dluhu, dohoda o narovnání, vymáhání pohledávek, bytové právo, ...

Obchodní právo

Dokumentace, poradenství, řešení sporů, standardní obchodní smlouvy (smlouva o dílo, kupní smlouva apod.), všeobecné obchodní podmínky, ...
Trestní právo

Trestní právo

Zastupování obviněného ve všech fázích řízení, zastupování poškozených, podávání trestních oznámení, trestná činnost mladistvých, ...

Správní právo

Zastupování ve správních řízeních, zastupování v řízeních o správních žalobách, ochrana osobních údajů, právo na informace, ...
Právo životního prostředí

Právo životního prostředí

Zastupování v řízení EIA, IPPC, o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, dle zákona o ochraně přírody a krajiny, ...

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, mzdové výměry, ochrana důvěrných informací, obchodní tajemství, konkurenční doložky, změna pracovního poměru, ...

Firemní právo

Vzaložení obchodní společnosti, zastupování před živnostenským a finančním úřadem, obchodním rejstříkem, převody obchodních podílů a akcií,...

Ústavní právo

Vypracování ústavní stížnosti, zastupování v soudních řízeních, zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR, zastupování při ochraně lidských práv,...

Autorské právo

vymáhání autorských práv k autorskému dílu, smlouvy o užití autorského díla, smlouvy s výkonnými umělci, autorská práva, licence, ...

Evropské a mezinárodní právo

poradenství pro využívání finančních zdrojů z fondů EU, přípravu žádostí o poskytnutí těchto zdrojů, právo státních podpor, právo nekalé soutěže, soutěžní právo, ...