BEZPLATNÁ KONZULTACE

Zde vyřešíte svůj dotaz rychle a jednoduše

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Advokátní úschova peněžních prostředků a cenných papírů

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. poskytuje svým Váženým klientům službu - advokátní úschovu peněžních prostředků a cenných papírů.

Advokátní úschova peněžních prostředků představuje pro klienta dosažení maximální právní jistoty o tom, že budou splněny závazky všech stran při realizaci jakýchkoliv smluvních vztahů. Před realizací smluvního vztahu se finanční prostředky uloží na speciálně zřízený úschovní účet u Oberbank AG – pobočka Česká republika, kde jsou uloženy po celou dobu advokátní úschovy. Vaše finanční prostředky jsou uloženy zcela samostatně a odděleně od jiných finančních prostředků advokátní kanceláře nebo advokátních úschov ostatních klientů.

Advokátní kancelář IUDICATA s.r.o. na tomto místě prohlašuje, že je v souladu s ust. § 24b zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákonně pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie na pojistný limit ve výši 50.000.000,- Kč. Kromě toho jsou peněžní prostředky složené na speciálním účtu advokátní úschovy pojištěny, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/14/ES, až do částky 100.000,- EUR. Advokátní úschova je navíc dle usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 ve znění jeho pozdějších změn, evidována v elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou na webovém rozhraní www.cak.cz

ZDARMA poskytujeme advokátní úschovu peněžních prostředku těm klientům, kterým vyhotovujeme veškeré příslušné listiny, jako podklady pro realizaci smluvního vztahu.

V ostatních případech odměna advokátních úschov závisí na výši uschované částky:

do 1.000.000,- Kč 3.000,- Kč
do 1.000.000,- Kč do 3.000.000,- Kč 5.000,- Kč
nad 3.000.000,- Kč 10.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.Právní služby

Advokátní kancelář díky profesionálnímu přístupu našich právníků a advokátů poskytujeme kvalitní služby ve všech oblastech práva. Od práva rodinného a občanského, přes trestní právo až po právo obchodní a firemní.

Advokátní úschova

Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Naši klienti využívají naše služby v situacích, kdy potřebují ochránit své finance, cenné papíry,
movité věci, atd.

Správa nemovitostí

Provádíme kompletní údržbu a správu nemovitostí. V současnosti realizujeme komplexní činnost správy nemovitosti u více než tří stovek jednotlivých bytových jednotek, nebytových prostor a bytových či nájemních domů.